Δρ. Αθηνά Βορρίση        

Leonardo-990x257

 

.

 

Τίτλος

ΦΕΚ A 206/1998 :   (Ν. 2640/98)  Δευτεροβάθμια τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ A 188/1997 :   (Ν. 2525/97)  Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ A   18/1992 :   (Ν. 2009/92)  Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ A 167/1985 :   (Ν. 1566/85)  Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ A   25/1985 :   (Ν. 1517/85)  Αναδιάρθρωση του μισθολογίου του διδακτικού,εκπ/κού & ειδικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.  και άλλες διατάξεις ..
ΦΕΚ A 173/1983 :   (Ν. 1404/83)  Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
ΦΕΚ A   56/1983 :   (Ν. 1351/83)  Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ A   87/1982 :   (Ν. 1268/82)  Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
ΦΕΚ A 147/1978 :   (Ν. 815/78)  Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις την οργάνωσιν και λειτουργίαν των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
ΦΕΚ A 102/1977 :   (Ν. 576/77)  Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως.
ΦΕΚ A 100/1976 :   (Ν. 309/76)  Περί αργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως.
ΦΕΚ A 214/1975 :   (Ν. 186/75)  Περί του Κέντρου Έκπαιδεύσεως Μελετών και Επιμορφώσεως και διατάξεων τινων του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ.
ΦΕΚ A 182/1964 :   (Ν. 4379/64)  Περί οργανώσεως καί διοικήσεως της Γενικής (Στοιχειώδους καί Μέσης) ’Εκπαιδεύσεως.
ΦΕΚ A 147/1995 :   (Π.Δ. 264/95)  Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα του Κλάδου 12 Δομικών Κατασκευών του ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Ε.Π.Λ.).
ΦΕΚ A 159/1993 :   (Π.Δ. 376/93)  Δομή και Λειτουργία Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων
ΦΕΚ A   51/1989 :   (Π.Δ. 115/89)  Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ΦΕΚ A   49/1988 :   (Π.Δ. 117/88)  Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π .Δ . 108 / 1987 (ΦΕΚ 63 Α ')
ΦΕΚ A     3/1988 :   (Π.Δ. 4/88)  Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα των τμημάτων ειδίκευσης Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ε.Π.Λ.)
ΦΕΚ A   63/1987 :   (Π.Δ. 108/87)  Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων.
ΦΕΚ A 163/1967 :   (Α.Ν. 129/67)  Αναγκαστικός νόμος Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Έκπαιδεύσεως και άλλων τινών διατάξεων.
Υ.Α. ΙΔ/361/6-6-84 (ΦΕΚ 36313/84) :   ..................................
Υ.Α. Φ 484/173/ΣΤ3/4335/1985 :   .........................................
ΦΕΚ Α 111/1975 :   Σύνταγμα της Ελλάδος